Mebbis Mali Takip Modülleri

Mebbis Mali Takip Modülleri nelerdir?

Mali takip modülleri altında bulunan 10 modül aşağıdaki gibidir.

 1. Online Tahsilat Projesi
 2. TEFBİS
 3. e-Alacak Modülü
 4. e-Yatırım Modülü
 5. e-Talep Modülü
 6. Mal Hizmet ve Yapım Harcamaları Modülü
 7. Lojman Tahsis Modülü
 8. Nakit Talepleri Aktarım Sistemi Modülü
 9. Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programı
 10. Ödenek Takip Modülü

 

 

Mebbis’de bulunan Mali Takip Modülleri ne işe yaramaktadır?

 • Online Tahsilat Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlar ile ilgili tüm başvurular için gereken ücret tahsilatlarının alındığı ve bu bilginin diğer Mebbis projelerine aktarıldığı sistemdir.
 • TEFBİS: Türkiye’de yerleşim birimleri bazında eğitime yapılan her türlü ayni ve nakdi harcamaları kayıt ve kontrol altına almak, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir gelir ve gider bilgi sistemi oluşturmak, OECD, UNESCO, EUROSTAT, Avrupa Birliği ve diğer uluslar arası kuruluşlara üye ülkelerle karşılaştırılabilir göstergeler elde etmek, Merkezi yönetim bütçesi dışındaki eğitime yapılan harcamaları da tespit etmek, Okul, ilçe, il, tür ve kademeler bazında öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarını tespit ederek Merkezi Yönetim Bütçesinden eğitime ayrılan kaynakları daha öncelikli yerleşim birimlerine yönlendirerek eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak, Okul yöneticilerine harcamalar konusunda güven tesis etmek.
 • e-Alacak Modülü: Kamu zararlarının tahsiline ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik hükümlerine dayanarak kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarının takibat, tahsilat, yazışma ve raporlanmasının elektronik ortamda sağlanması.
 • e-Yatırım Modülü: Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen il ve ilçelerde bulunan kurumların yatırımlarının, onarımlarının, bakımlarının, projelerinin takip edildiği, yatırım maliyet işlemlerinin yapıldığı ve yatırım planlarının yapıldığı modüldür.İçerisinde: Onarım Başvuru Modülü, Proje Takip Modülü, Yatırım Maaliyet İşlemleri Modülü, Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülleri bulunmaktadır.
 • e-Talep Modülü: MEB’e bağlı tüm kurumların taşınır ihtiyaçlarının, beyan ettikleri taleplerine göre taşınır veya ödenek olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmasını sağlayan bir uygulamadır.
 • Mal Hizmet ve Yapım Harcamaları Modülü: Mal Hizmet ve Yapım Harcamaları Modülü; illerin aylık olarak yaptıkları harcama bilgilerinin (Tüketime Yönelik Mal Alımı, Menkul Mal Alımı, Gayrimenkul Mal Alımı bilgilerinin) ilçeler tarafından sistem girilmesi sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından yılsonunda toplam harcama bilgilerinin, bütçe ile tahsis edilen ödeneğe göre ne kadarının harcandığı takip edilmektedir.
 • Lojman Tahsis Modülü: Bakanlık Merkez Teşkilatı personelinin Lojman Başvuru, Tahsis ve Tahliye iş ve işlemlerinin yürütüldüğü modüldür.
 • Nakit Talepleri Aktarım Sistemi Modülü: Nakit Talepleri Aktarım Sistemi Modülü; Bakanlık harcamacı birimlerinin ihtiyaç bildirdikleri kalemlere ait nakit taleplerinin takibinin sağlanması amacıyla kullanılan modüldür.
 • Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programı: Merkezi sınavlarda görev alan personelin döse tarafından ödenecek ücretlerinin giriş yapıldığı sistemdir. Okullar, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Döse kullanıcıları ekranları mevcuttur. Sisteme giriş yapıldıktan sonra raporlama ve banka işlemleri yapılmaktadır.
 • Ödenek Takip Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların Ödenek Taleplerini, Ekonomik ve Fonksiyonel sınıflandırmaya uygun olarak kayda alındığı ve sonuca bağlandığı modüldür.

 

TEFBİS nedir?

Türkiye Eğitim Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi’dir.

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!